Kultur og tradisjoner

Barnehagen er en møteplass for barn og foreldre med ulik kulturell, språklig, etnisk, religiøs og sosial bakgrunn. Å belyse ulikheter og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Barnehagen er en arena for å formidle, skape og fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet. Et vekselspill mellom formidling og egenaktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og legges til rette for at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som utvikler barnets kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Arbeidsformene vi velger skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og barnehagens hverdag skal preges av at personalet lytter, støtter og utfordrer barna.

 

Tradisjoner vi markerer:

jul

påske

barnehagens bursdag (14.september)

karneval

ski-og akedag

vårfest

grillfest