Pedagogisk innhold

PEDAGOGISK INNHOLD

Marihøna barnehage har fokus på barns rett til å lære.
Det gjenspeiler seg i barnehagens miljø og arbeidsmåter.
Rommene er delt inn i ulike verkstedssoner der barna får presentert ulike materialer, arbeidsredskap og leker som skal innby til forskning og fantasi.
Voksne skal inspirere og legge tilrette for at barna får forske og bruke ulike materialer, teknikker og utrykksmåter som skal stimulere til ny kunnskap og nye perspektiv.
Vi ønsker å gi barna mange ulike erfaringer og mange ulike uttrykk som de kan ta med seg videre i livet.
Gutter og jenter skal få like muligheter til å bli sett og hørt. Likestilling skal gjenspeile seg i barnehagen.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER
Kvalitet - Handler om mangfold og innhold.Vi ønsker å ta barns læringsbehov og utforskertrang på alvor, der LEKEN blir det viktigste. Vi vil lage et variert lekemiljø som er tilfredstillende for alle barn.Her får barna uttrykke seg og oppleve fellesskap og tilknytning. Derfor vil vi gi leken gode vilkår med voksne som gir gode rammer til lek.

Læring - Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig lærinssyn der omsorg, lek og læring sees i sammenheng. Det skjer i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet. Vi skal ha fokus på barns rett til å lære. Det gjenspeiler seg i barnehagens miljø og arbeidsmåter. Læring skjer på barnas premisser gjennom lek. Barn lærer når de har engasjerte, aktive og deltakende voksne rundt seg som gir uttrykk for at de ønsker å være medforskere.

Barnehagens fysiske miljø - Vi ønsker at det fysiske miljøet skal stimulere inspirere og gi mulighettil utforskning og læring sammen med andre barn og voksne. Rommene i barnehagen er delt inn i ulike verkstedsoner der barna får presentert ulike materialer og leker som skal innby til forskning og fantasi.

Språk, tekst og kommunikasjon - Barnehagen vil jobbe for at barna skal få varierte og rike erfaringer med språk og kommunikasjon. Vi samtaler om opplevelser, tanker og følelser, vi leker med rim og regler, lager eventyr og fortellinger som vi dramatiserer. Dramatisering er noe vi liker godt å gjøre voksne og barn! Vi har en skrive og matematikkrok i formingsrommet vårt som innbyr til lek og forskning.Barna er ofte i smågrupper der vi har fokus på språk. I biblioteket vårt har vi et stort utvalg i barnebøker og et lesebasseng som innbyr til høytlesing. Her har vi også mange spill som er tipasset ulik alder og utvikling.Barnehagen har mye digitalt utstyr som blir brukt når vi leker med språket. Vi lager fortellinger, finner bokstaver og henter bilder. Arbeidet vi gjør blir dokumentert på prosjekttavler i barnehagen.Vi bruker også "Skrivedans" med de største barna for å stimulere skriftspråket.

Digitale verktøy (IKT) - Digitale verktøy er en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Vi ønsker at digitale verktøy skal bli et naturlig arbeidsredskap for barna. De skal få lyst til å utforske verktøyene og finne ut hvilke muligheter de gir. De digitale verktøyene er morsomme og nyttige verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Antall, rom og form - Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer er på jakt etter sammenhenger. For barna i barnehagen blir matematikk en naturlig del av deres lek og hverdag. Det skal som alt annet bygge på barnas og lekens premisser. Voksne må derfor være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtale og hverdagsktiviteter.

Kosthold og helse - vi ønkser å ha fokus på et sunt og variert kosthold. Vårt nye kjøkken er tilrettelagt for både små og store og vi ønsker at barna i større grad skal ta del i matlagingen. Regelmessige måltider er av stor betydning for vekst og utvikling og et ledd i sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Medvirkning - Barna i Marihøna barnehage får gitt sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Dette vil i praksis bety at barna i barnehagen får mulighet til å ta del i planlegging og evaluering av innholdet og arbeidsmåtene i barnehagen. Innholdet i verksted og prosjektarbeid bygger på barns interesser, erfaringer og motivasjon og danner grunnlaget for temaene vi arbeider med. Barna blir oppmuntret til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og påvirke sin egen hverdag. Vi har tro på barnas evner og muligheter og tar dem med i arbeidet.
Vi setter av tid og rom for å lytte og samtale. Samtidig får barna erfare at vi er tydelige voksne som tar hensyn til hele gruppen.
Vi vil skape en barnehage som bygger på demokrati og delaktighet.
Medvirkning betyr at vi i fellesskap vil bidra til endringer, ta valg for oss selv og omverdenen.